Sprzedaż długów

długOsoba posiadająca wierzytelności (czyli przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego) może ją przenieść na osobę trzecią. Taki mechanizm nazywany jest cesją wierzytelności. Z chwilą przejścia wierzytelności na jej nabywcę przechodzą wszystkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Przykładowe prawa i obowiązki nabywane wraz z cesją:

  • odsetki
  • zarzuty dłużnika wobec wierzyciela

Wyróżnia się trzy rodzaje przelewu wierzytelności:

  • przelew zwykły
  • przelew powierniczy w celu ściągnięcia danej należności (przeniesienie przez zbywcę wszelkich praw związanych z wierzytelnościami na rzecz nabywcy. Metoda ta stosowana jest szczególnie w przypadku wierzytelności trudnych.
  • przelew powierniczy w celu zabezpieczenia (metoda stosowana najczęściej jako zabezpieczenie kredytów udzielanych przez banki)

Cesja może odbyć się bez zgody dłużnika, jednakże dłużnik powinien zostać poinformowany o tym fakcie przez zbywcę wierzytelności.

Cesja nie może nastąpić, jeśli sprzeciwia się temu:

  • zastrzeżenie w umowie właściwości
  • zobowiązania
  • ustawa